NAVOS

In het begin van de jaren tachtig deed zich in Lekkerkerk het eerste geval voor waardoor het onderwerp bodemverontreiniging in Nederland in de aandacht kwam te staan. Het ging hier om een woonwijk die op een voormalige stortplaats was gebouwd. In daaropvolgende jaren is door gerichte inventarisaties en verkennende studies de problematiek van de voormalige stortplaatsen verder in beeld gebracht. Op basis van het toen bestaande beeld werd in het DUIV-overleg van 25 september 1995 besloten het project NAVOS (NAzorg VOormalige Stortplaatsen) te starten. Het doel van het Navos-Project is het formuleren van haalbare voorstellen met betrekking tot inhoud, organisatie en financiering van de nazorg ten aanzien van voormalige stortplaatsen. In 1997 is een eerste plan van aanpak aan het DUIV voorgelegd.

Inschatting van de kosten werd echter bemoeilijkt doordat slechts weinig praktijkgegevens over de omvang van de problematiek beschikbaar waren. Het was daardoor op dat moment niet mogelijk al ‘harde’ financiële claims ten behoeve van de nazorg op te stellen. Naar aanleiding van dit eerste plan van aanpak en de reactie hierop van de minister van VROM is in de jaren daarna door de kerngroep NAVOS vooral aandacht besteed aan onderzoek naar de omvang van de problematiek. In de periode 1999-2003 hebben de provincies op de meeste bekende voormalige stortplaatsen verkennende onderzoeken ingesteld, waarbij de kwaliteit van de deklaag eenmalig en de (grond)waterkwaliteit meerdere jaren achtereen werd gemeten. De uit de provinciale onderzoeken afkomstige gegevens zijn voor het hele land verzameld en geïnterpreteerd. Parallel hieraan heeft men in de jaren 1999 en 2000 bij een aantal voormalige stortplaatsen onderzoek gedaan naar rol van processen van natuurlijke afname (de zgn. Natural Attenuation). Op basis van de resultaten van al deze onderzoeken zijn de gewenste nazorgmaatregelen en de financiële omvang ervan geïnventariseerd.

De resultaten van NAVOS zijn beschreven in het rapport "Advies Nazorg Voormalige Stortplaatsen (NAVOS)" van april 2005. De (technische) achtergronden bij het advies zijn opgenomen in een aparte rapportage weergegeven. Meer onderliggende informatie is te vinden via de pagina achtergronddocumenten.